ภูมิทักษา 8 ภูมิ คืออะไร การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์

ภูมิทักษา 8 ภูมิ คืออะไร การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ สำหรับการตั้งชื่อตามตำราภูมิทักษา หรือ ทักษาปกรณ์ นั้นเป็นการตั้งชื่อตามหลักของโหราศาสตร์แต่ครั้งโบราณ

ภูมิทักษา 8 ภูมิ คืออะไร การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์

สำหรับการตั้งชื่อตามตำราภูมิทักษา หรือ ทักษาปกรณ์ นั้นเป็นการตั้งชื่อตามหลักของโหราศาสตร์แต่ครั้งโบราณ โดยหลักของการตั้งชื่อตามตำรานี้ จะใช้การคำนวณของดาวพระอัฏฐเคราะห์ทั้ง 8 ประกอบไปด้วย พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ และพระอาทิตย์  ซึ่งหลักทางตำราภูมิทักษา จะมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ

1. ภูมิ หมายถึงตำแหน่งทางการทำนายต่างๆ โดยภูมิมี 8 ภูมิ และมีความหมายมงคลกำกับเอาไว้แต่ละภูมิ ดังนี้

– บริวาร เป็นภูมิที่หมายถึงการส่งเสริม การแก้ไข การอยู่ร่วมกับผู้คนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวหรือที่ทำงาน หมายถึงอาจบารมี และความเคารพนับถือของคนรอบข้าง ญาติมิตรบริวาร หรือสัตว์เลี้ยง หรืออาจหมายถึงความมีชื่อเสียง เด่นดังก็เป็นได้

– อายุ เป็นภูมิที่หมายถึงการแก้ไข หรือการส่งเสริม เรื่องของสุขภาพร่างกาย หรือความเป็นอยู่ สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ โดยทั่วไปแล้วเมื่อตกภูมินี้ มักจะให้หมายถึงการมีชีวิตยืนยาว ไร้โรคภัยไข้เจ็บ โรคาพยาธิยากกล้ำกลาย

– เดช เป็นภูมิที่แก้ไข และส่งเสริมเรื่องของอำนาจ อิทธิฤทธิ์ บารมี มักใช้กับคนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ที่ต้องออกคำสั่ง หรือสั่งการคนหมู่มาก ปกครองบริวาร เป็นต้น

– ศรี เป็นภูมิที่ส่งเสริม หรือแก้ไขให้มีสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ทรัพย์สิน โชคลาภ หน้าที่การงานก้าวหน้า การค้าการขาย หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง  การมีเสน่ห์ต่อผู้อื่น การได้รับความนับหน้าถือตา

– มูละ เป็นภูมิที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนเรื่องของมรดกตกทอด ที่ได้รับมาจากบรรพพบุรุษ หรือได้มาจากการค้าขายประกอบสัมมาอาชีวะ

– อุตสาหะ เป็นภูมิที่หมายถึงการเสริมเรื่องของความอดทน อดกลั้น ความพากเพียร การไขว่คว้า ความอุตสาหะต่อสิ่งต่างๆ ทั้งการเรียน การทำงาน หรือเรื่องส่วนตัว การประกอบการงานที่ต้องอาศัยความอดทน ขยันหมั่นเพียร มานะบากบั่น

– มนตรี หมายถึงภูมิที่ส่งเสริมเรื่องของการช่วยเหลือ การโอบอุ้ม การอุปถัมภ์ค้ำชู การให้ความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีอำนาจ ตำแหน่งเหนือกว่า

– กาลกิณี หมายถึงความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความอับโชค ความเดือดร้อน ความเคราะห์ร้าย สุขภาพพลานามัย ที่ไม่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมแล้วหมายถึงสิ่งไม่ดีต่างๆ ในชีวิต

2. ทักษา หมายถึงการนับวันเกิด และการใส่อักขระอักษร ตลอดจนการตั้งนามประจำตำแหน่ง ได้แก่

– อาทิตย์เลข 1 จัดเป็นครุฑนาม หมายถึง อ. อ่าง และอักษรที่เป็นรูปสระต่างๆ

– จันทร์ เลข 2 จัดเป็นพยัคฆนาม หมายถึง ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง

– อังคาร เลข 3 จัดเป็น ราชสีห์นาม หมายถึง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ

– พุธ เลข 4 จัดเป็น โสณนาม หมายถึง ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ

– พฤหัสบดี เลข 5 จัดเป็น มุสิกนาม หมายถึง ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น

– ศุกร์ เลข 6 จัดเป็น อัชชนาม หมายถึง บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม

– เสาร์ เลข 7 จัดเป็น นาคนาม หมายถึง ย ,ร ,ล ,ว

– ราหู เลข 8 จัดเป็น คชนาม หมายถึง ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ